در حال بارگذاری ...
دوشنبه 3 آبان 1400

قابل توجه دانشجویان  ثبت نام کنندگان  در  روش  پرداخت شهریه دوره تابستان 993

 ثبت نام کنندگان باید صرفاً از طریق دکمه "پرداخت شهریه دوره تابستان" در سامانه ناد انجام گیرد. در غیر این صورت تمام مسئولیت های بعدی بعهده خود دانشجو خواهد بود.

نکته مهم: به استناد بخشنامه شماره 5332/320/25 مورخه 13/04/1400 سازمان مرکزی در ترم تابستان حذف و اضافه درس وجود ندارد و در صورت انصراف دانشجو، شهریه اخذ شده عودت داده نخواهد شد.

با تشکر

اداره امور مالی آموزشکده