در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 اسفند 1396

بازدید دکتر مهدی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده

بازدید دکتر مهدی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده فنی و حرفه ای شماره ۲ تبریز