در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

قابل توجه نیروهای حق التدریس که به هر دلیل موفق به ثبت اطلاعات خود در سامانه حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه ای نشده اند

به اطلاع نیروهای حق التدریس که به هر دلیل موفق به ثبت اطلاعات خود در سامانه نشده اند می رساند:

1-    با توجه به هماهنگی های انجام شده مقرر شد سامانه، ساماندهی نیروهای حق التدریس به منظور ثبت اطلاعات افراد جامانده از ثبت نام  که قبل از سال 1390 به صورت حق التدریس با آموزشکده ها و دانشکده ها همکاری داشته اند  از ساعت 8 صبح  روز دوشنبه  1396/7/17 تا ساعت 24 روز سه شنبه 1396/7/18  فعال می گردد. 
2-  به اطلاع افرادی که قبل از سال 1390 تدریس داشته اند   و مو فق به درج اطلاعات خود نشده اند می رساند که آمادگی لازم برای ثبت اطلاعات خود در تاریخ تعیین شده  داشته باشند.
3-     مشخصات افرادی که بعد از تاریخ 31 مرداد ماه اطلاعات خود را تکمیل  نمودهاند و به صورت متمرکز حذف شده است در تاریخ مذکور در دسترس قرار خواهد گرفت این افراد نیز در صورتی که اطلاعات آنان توسط مسوولین ذیربط مرکز بررسی ( تایید یا رد ) نشده  میتوانند با ورود به سامانه  اطلاعات خود را ویرایش نمایند در غیر این صورت اطلاعات آنان برای بررسیهای بعدی در دسترس مسؤولین مرکز قرار خواهد گرفت. 
4-    سایر افراد حقالتدریسی که قبلا اطلاعات خود را ثبت کردهاند و اطلاعات آنان توسط مسؤولین ذیربط مراکز بررسی  (تایید یا رد) شده است امکان ورود مجدد به سامانه و درج اطلاعات ویا ویرایش آن را نخواهند داشت .
5-    تاکید میشود تحت هیچ شرایطی پس از تاریخ تعیین شده مجدداً سامانه در دسترس افراد ذینفع قرار نخواهد گرفت (باز نخواهد شد)  بنابراین در صورتی که فردی بعد از این مراجعه نماید این دانشگاه هیچگونه مسوولیتی در این خصوص نخواهد داشت .