در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

اطـــــــلاعیه تشکیل کلاس درس سروومکانیزم
(دوره کارشناسی تکنولوژی خودرو)

درس سروومکانیزم درروزهای شنبه از ساعت 13:00-11:30 کلاس 213 برگزار خواهد شد. از دانشجویان ترم سوم  متقاضی واحد درسی فوق الذکر درخواست می شود ازشنبه به تاریخ 15/7/96 در کلاس درس مزبور حاضر شوند تا این درس به انتخاب واحد آنها اضافه گردد .
آموزش (10/7/96)