در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

اطلاعیه حذف گروه درسی 604 (طراحی و ساخت قیدوبند)


به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو در گروه مزبور، این گروه حذف و دانشجویان آن به دو گروه دیگر ( 307 , 308 ) منتقل شدند . ضمناً دانشجویان نامبرده زیر که امکان انتقال برای ایشان میسر نبود هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف به مدیر گروه آموزشی ، مهندس زاهری مراجعه نمایند .
1-مهدی محمودی       2- فاضل همراز       3- پیمان یحیوی
آموزش (10/7/96)